Achtste generatie
Achtste generatie
Kinderen van: Johan Jan Berntsz (de Jonge) (8) & Gheertgen Pieter Adriaensdr
9. Claes Jan Berntsz (Johan Jan Berntsz (de Jonge)7, Jan Berntsz6, Beernt Bernsts (Jonghe)5, Beernt Berntss4, Bernard (Beernt) van Oversloot3, Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren te Tienhoven ong. 1552. Claes Jan Berntsz is overleden (1620/1624).

Claes Jan Berntsz is schepen van Tienhoven op 22-06-1620

Claes Jan Berntsz huwde op de leeftijd van 25 jaar te Tienhoven ong. 1577 met Aeffken Aelbertsdr Vermaeth. Geboren te Tienhoven ong. 1555. Aeffken Aelbertsdr is overleden na 1615.

Zij kregen de volgende kinderen:
i.
Geertruij Claesse.
Geboren te Tienhoven ong. 1578. Geertruij Claesse is overleden na 1631.


Geertruij Claesse huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 22 jaar ong. 1600 met Hendrick Jansz Stael. Geboren ong. 1570. Hendrick Jansz is overleden in nov 1616. Beroep: metselaar.Geertruij Claesse huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 38 jaar voor 1616 met Peter Seesgen. Peter Seesgen is overleden (1630/1631). Beroep: burgemeester-schout van Ameide (1625).Geertruij Claesse huwde (derde relatie) met Andries Hendricks de Bruijn. Geboren te Ameide ong. 1577. Andries Hendricks is overleden, op de leeftijd van 70 jaar, te Ameide voor 1647. Beroep: brouwer, kapiteijn.

ii.
Willempje Claesse.
Geboren te Tienhoven ong. 1580. Willempje Claesse is overleden (1662/1664).


Willempje Claesse huwde met Aert Adriaensz van der Pijll. Geboren te Ameide voor 1580. Aert Adriaensz is overleden voor 1662. Beroep: rademaker.

iii.
Swaentge Claesdr (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1585. Swaentge Claesdr is overleden voor 1664.

Doopgetuige in 1625 te Meerkerk als nicht


Swaentge Claesdr huwde met Adriaen Aalbertsen.

iv.
Aelbert Claesz.
Geboren te Tienhoven ong. 1590. Aelbert Claesz is overleden (1656/1659).

Lidmaat ca 1640 te Tienhoven


Aelbert Claesz huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 39 jaar voor 1629 met Maritge Jans Stout. Geboren te Langerak ong. 1600. Maritge Jans is overleden voor 1639.Aelbert Claesz huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 49 jaar voor 1639 met Mijntje Willems. Mijntje Willems is overleden (1669/1676).

v.
Jan Claesz (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven voor 1600. Jan Claesz is overleden (1659/1664).

Jan Claesz Bernetsz is schepen van Tienhoven in 1641


Jan Claesz huwde op de leeftijd van 30 jaar ong. 1630 met Adriaentgen Jans. Geboren te Lexmond ong. 1605.

vi.
Peter Claesz Vermaat (van Tienhoven).
Peter Claesz is overleden te Tienhoven voor 1643.


Peter Claesz huwde met Aeltge Thonisse. Geboren te Langerak ong. 1600. Aeltge Thonisse is overleden, op de leeftijd van 43 jaar, te Tienhoven voor 1643.

vii.
Bertken Claesse.
viii.
Cornelia Claesdr.
10. Pieter Jan Berntsz (Johan Jan Berntsz (de Jonge)7, Jan Berntsz6, Beernt Bernsts (Jonghe)5, Beernt Berntss4, Bernard (Beernt) van Oversloot3, Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren te Tienhoven ong. 1553. Pieter Jan Berntsz is overleden voor 1608.

Comp. Jan Woutersz als man en voogd van Marichjen Petersdr sijne hvr., Jacob Petersz Vuijren, Adriaen Willemsz als man en voogd van Cornelia Petersdr, Bernet Jan Bernetsz als oom ende voogd van Marrichgen Peters noch onmondich alle kinderen en erfgen. van salgr. Peter Jan Bernetsz, transport aan Kuentgen Joosten hare stiefmoeder 2 hont lant gelegen op Langesteijn in een weer van 6 mrg sijnde het leste weer palende aan de lantscheiding met Langerak mitsgaders haer comp. gerechtigheyd in 4 hont lant t'andere tyden gecocht van de pastorye van Thienhoven gelegen in weer mede aldaar en bovendien haer gerechtigheyd in de erfenisse van Willemcke Barthen des voors Kuentgens moeder. coop voorwaerden van dd 19-5-1609 Kuentgen Joosten wed. van Peter Jan Berents, Jacob Bastiaens haer jegenw. man bekent 30-8-4 schuld als reste van de cooppen. van ca 2 hont lants etc. aen Marrichgen Peters het nagelaten weeskind van Peter Jan Berents met consent van Barent Jan Berents als oom ende bloetvoogt.

De erfgen. van Adriaen Willemsz ende Neeltje Pieters, volgens hun testament voor notaris Willem van Galen t'Utrecht op 17-7-1641 met namen; Cornelis Jacobsz Vuijren, Adriaen en Pieter Jans Noomen, Reijer, Adriaen en Cornelis Ghilisz en Aelbert Ghijsbertsz. Moeten f 1550,- uitreiken aan de kinderen van Willem Thonisz Boon won. Willige Langerak
In de marge; bekennen deze kinderen te weten Thonis, Peeter, Dirck, Jan en Swaentge Willems Boon. 21-7-1656 Ontvangen uijthanden van Cornelis Jacobs Vuuren, Adriaen, Peter Jans Noomen, Reijer Adriaens, Cornelis Ghillis, Aelbert Ghijsberts, haer stellende als erfgenamen. 25-
1-1649.
Goudriaan RA.2 2-6-1651, deling van de erfenis van Neeltje Peters bij haar ovl. over de 3 kinderen van Maritgen en de 4 kinderen van Jacob Vuijren. 14 mrg. te Goudriaan getaxeert op 7100,- de kinderen Noomen krijgen het land en moeten 1550,- afdragen aan de kinderen van Jacob die tevens nog 4160 aan obligaties krijgen.

Pieter Jan Berntsz huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 27 jaar ong. 1580 met ? Jacobsdr Vuijren. Geboren ong. 1555.

Zij kregen de volgende kinderen:
i.
Maritge Pietersdr.
Geboren te Willige Langerak ong. 1580. Maritge Pietersdr is overleden voor 1651.


Maritge Pietersdr huwde met Jan Wouterse Nomen. Geboren te Langerak ong. 1570. Jan Wouterse is overleden voor 1654. Beroep: schepen van Langerak in 1631.

ii.
Jacob Petersz Vuijren.
Geboren te Willige Langerak ong. 1583. Jacob Petersz is overleden voor 1621.


Jacob Petersz huwde met Marichje Sebastiaens.

iii.
Cornelia Petersdr.
Geboren te Willige Langerak ong. 1586. Cornelia Petersdr is overleden voor 1651.


Cornelia Petersdr huwde met Adriaen Willemsz. Geboren ong. 1585.

iv.
Marichje Petersdr.
Geboren te Willige Langerak ong. 1594. Marichje Petersdr is overleden na 1681.


Marichje Petersdr huwde met Willem Thonisz Boon. Geboren te Langerak ong. 1591. Willem Thonisz is overleden voor 1669.


Pieter Jan Berntsz huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 47 jaar voor 1600 met Kuentken Joosten. Geboren voor 1580.

Kuentken Joostensdr, weduwe van Peter Jan Bernetsz., geass. door haar stiefvader Bruyn Jansz, is schuldig 106 car. g. aan Marichgen Hermans, weeskind van Herman Lenaertsz., gepr. bij Anna Hermansdr., betaald door de voogd Adriaen Cornelisz.

11. Jan Jan Berntz (van Tienhoven) (Johan Jan Berntsz (de Jonge)7, Jan Berntsz6, Beernt Bernsts (Jonghe)5, Beernt Berntss4, Bernard (Beernt) van Oversloot3, Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren te Tienhoven voor 1560. Jan Jan Berntz is overleden (1631/1632).

Transport Jan Ariensz aan Jan Jansz in Tienhoven 1 morgen land onverscheyden met Aert Middag in een campken van 2 morgen op't Hoogheynd van Middelcoop, boven voorn Jan Jansz en beneden den gemenelandskade van Middelcoop.
Jan Jansz Berents boedelhouder van de nagelaten goederen (zijn huisvrouw Marrichjen Cornelisdr is overleden) ter eenre Claes Jans Berents en Bernet Jansz voogden van vaderszijde, Adriaen Cornelisz van moederszijde van de nagelaten kinderen ter andere kinderen met name Jan, Cornelis, Geertken, Jan en Adriaen.
Jan Jansz Berents houdt de helft van 5 ackeren in de hofstede waar hij op woont in Tienhoven, 3 mrg 3 hont lants wesende de helfte van 7 mrg, eertijts gecomen van Adriaen Schalcken, mede in Tienhoven, westw. van de wederhelft, nu toekomende de kinderen van Dirck Petersen, nog 6 mrg vrijlants gelegen achter Tienhoven onder Ameijde, weleer gecomen van Lambert Petersen Roeck, alias smitken, nog 6 morgen 4 hont in't Hoogeijnd van Middelkoop die vooralsnog gemeen sal blijven, een camp leegh lants daer Jan Berents aen de oostzijde bedeelt sal blijven, nog aen d'enen helft van 3 morgen lants gelegen in't Hoogeijnd van Middelkoop in de hofstede van Thonis Heimansz genaampt de Ossecamp, te weten die oostzijde, bovendien nog gemeen de helft van 2 morgen in't Hoogeijnd van Middelkoop gemeen met Aert Anthonisz Middagh, met oock noch 2 morgen 5 hont land gelegen in Tienhoven op den Hoogenweert.
Hiertegens krijgen de 5 kinderen d'andere helft van de 5 ackeren in Tienhoven achter de hofstede, 4 morgen 4 hont mede in Tienhoven ten westen van de voorz 5 ackeren wesende de helft van 9 morgen 2 hont van outs gemaapt de Cleijne Hofstede, nog 2 morgen lants ter Ameijde op de polder Aextervelt binnen die steege, wesende de helft van 4 morgen van outs genaampt die vernaeltinge, sulcx die gegrondcavelt sijn tegens die weduwe van Huijch Dircksz de Ridder, nog 4 morgen lants mede op ten voorsz polder binnen die steege, soe die gecocht sijn van Peter Buijense, timmerman en weleer gecomen van de wede van Henrick Andriesz en hare kinderen, nog de wederhelft van seecker campgen weijlant in't Hoogeijnde van Middelkoop, bovendien nog de helft van 3 morgen daervan de wederhelft haer vader ten deel gevallen is in't Hoogeijnde van Middelkoop in de hofstede van Tonis Hermansz gen't de Ossecamp.
Jan Jansz Berents moet elk kind nog 325,- uitreiken.
Het merk van Adriaen Cornelisz voogt van moederszijde was (zie) voogden van vaderszijde zijn Claes Jan Bernetsz en Bernet Jansz en Adriaen Cornelisz van moederszijde over de 5 kinderen.
Comp. Herbert Adriaans ter eenre ende Jan Jan Beernts als man en voogd van Aartje Adriaans ter andere, geloot al sulke 13 morgen in een weer van 15 morgen genaampt Griete Burgersweer, nog onverdeelt aan gekomen door het overlijden van vader en moeder, van de Leck t/m Noordeloos, oostw Bernt Jansz cs, westw. Bastiaan Jans Coninck.
verlotingen. Herbert Adriaans d'oostzijde en moet uitpad geven, Jan Jan Beerents de westzijde. (Meerkerk RA.21 f5 26-6-1629, f20 17-5-1632, f35v 1-6-1635.)
6- 3-1628 testament
3-2-1631 een transport. Adriaen Jansz Berents aen Jan Jansz Berents zijnen vader seeckere helft van een hofstede in Tienhoven gemeen met de voors Jan Berents voor 3850,-
11-2-1647 testament
Heymen Aelbertsz. (borg Berrent Jansz.) transporteert aan Jan Jan Berrentsz. de jonge te Tienhoven 2 morgen land in Meystervelt, oostw de erfgenamen van Gijsber Adriaensz. Verduyn en westw de erfgenamen van Cornelis Bijlen.

Jan Jan Berntz huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 30 jaar ong. 1590 met Marichje Cornelisdr. Marichje Cornelisdr is overleden voor 1602.

Zij kregen de volgende kinderen:
i.
Jan Jansz (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1590. Jan Jansz is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, te Meerkerk (1664/1668).


Jan Jansz huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 25 jaar ong. 1615 met Annegen Aerts Pijnse van der Aa. Geboren ong. 1592. Annegen Aerts is overleden (1628/1631).Jan Jansz huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 41 jaar te Meerkerk op 20 nov 1631 met Meijgen Hendricksdr van Nes (Cleijne), dochter van Hendrik Gerritse van Nes (van de Borchgraeff) (~1570-) & Geertien Teunisdr. Geboren te Meerkerk ong. 1600. Meijgen Hendricksdr is overleden voor 1641.Jan Jansz huwde (derde relatie) op de leeftijd van 51 jaar te Lexmond op 19 jul 1641 met Aentje Peters. Geboren te Lexmond ong. 1618.

ii.
Geertken Jans (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1590.


Geertken Jans huwde op de leeftijd van 25 jaar ong. 1615 met Dirck Aertsz Pijnse van der Aa. Geboren te Meerkerk ong. 1580.

iii.
Adriaen Jansz (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven (1591/1592). Adriaen Jansz is overleden, op de leeftijd van 61 jaar, te Lexmond op 29 maa 1652.


Adriaen Jansz huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 32 jaar voor 1623 met Aelken Adriaensdr Verhoeff. Geboren te Meerkerk ong. 1595.Adriaen Jansz huwde (tweede relatie) met Adriaentje Jansdr Prins. Geboren te Lexmond ong. 1596.

iv.
Jan Janse (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1596. Jan Janse is overleden voor 1625.


Jan Janse huwde op de leeftijd van 28 jaar voor 1624 met Neeltje Dircks Sterk.

v.
Cornelis Janse (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1600. Cornelis Janse is overleden (1670/1672).

Cornelis doet belijdenis 12-4-1639 te Meerkerk en zijn kinderen zijn gedoopt te Meerkerk 1625-1635


Cornelis Janse huwde op de leeftijd van 23 jaar ong. 1623 met Grietje Cornelis Gerrits. Beroep: belijdenis 8-7-1643 te Meerkerk.


Jan Jan Berntz huwde (tweede relatie) met Aertke Adriaensdr. Geboren te Langerak ong. 1570.

Comp. Aartje Adriaansdr wede van Jan Jan Berentsz scheidinge met haar kinderen geass. met Cornelis Bastiaans Neck hare gecoren voocht transp. aan Adriaan Herberts hare neef een huijsinge en hofstede met 6 mrg. 3 hont lants in een weer van 15 mrg. genaampt Griet Borgersweer van de Leck tot aan Noordeloos toe, boven tegenover de Slaapwurff, de westzijde van't selver weer daar de oostzijde toecompt Herbert Adriaans de vader van Adriaan Herberts voorn, strekkende van de Lecke tot aan Noordeloos toe oostw. Jan Teunis Boon westw. de wede en kinderen van Bastiaan Jans Koninck.

Zij kregen de volgende kinderen:
i.
Arien Jan (Jan) Berends (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1603.
ii.
Peter Jansz (van Tienhoven).
Geboren te Tienhoven ong. 1605.
iii.
Swaentgen Jans (van Tienhoven).
Geboren te Ameide ong. 1608.
iv.
Marichje Jans (van Tienhoven).
Marichje Jans is overleden (1647/1649).
Eerdere
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page