Zevende generatie
Zevende generatie
Kinderen van: Jan Berntsz (7)
8. Johan Jan Berntsz (de Jonge) (Jan Berntsz6, Beernt Bernsts (Jonghe)5, Beernt Berntss4, Bernard (Beernt) van Oversloot3, Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren ong. 1530.

Johan woont in 1569 in Tienhoven; schepen in 1583. Taxateur van Ameide.
De Jonge Jan Berndt in Tienhoven dagvaardt Cornelis Florisz (1560) als borg voor de erfgenamen van Jan Meeusz.
Jan Jan Berntsz vermeld (1564) als belender van zeeckere bouwinge met huys, berg, schuyr en landen onder de gerechte van Tienhoven, oostw. Schalck Dircxsz met zijn .. en westw. Jan Jan Berntsz. naastgeland zijn (..?) genaamd de Hoenderkamp, noordw. de Thiendweg en zuidw. Claes Petersz Rouck.
100e penning: 4-2-1570, Johan Jansz. Berntsz. vermeld als taxateur van Ameide en Tienhoven.
Idem: 5-2-1570, bijlage folio 3, Johan Jan Berntsz. gebruikt 11 morgen 2 hont eigen land en 9 morgen 2 hont op Aextervelt.
Govert Splintersz. transp. aan Jan Jansz. Buerman grond in Tienhoven, strekkende van de Koeckoeckswiert zuidw tot de halve sloot van de Hoendercampen (?) oostw naast gelegen zijn Jan Jans Berntsz en westw die erfgenamen van zalgr. Lambert Jacobsz. met haar medewakers.
Idem 27-1-1572
Bijschrift in de marge: Deze rentebrief (van 347 car. g.) is gecasseerd bij believen van Adriaen Aertsz en Dirck Damen als erfgenamen ende dat vermits Jan Jan Bernetsz als koper van de voorn 5 morgen de voorn erfgenamen twee nieuwe brieven verleden en gepasseerd heeft, de een van 189 car. g. 10 st. ende andere van 157 car. g. 10 st. op datum van 1-5-1586. Gevestigd op 5 morgen land (gelegen achter Tienhoven, strekkende van Sybert Florisz. dwarssloot zuidw tot de vogelsloot toe oostw naast gelegen de kleine wetering ende (westw ?) de erfgenamen van Jan Gijsbertsz. en Dirck Gijsbertsz.
Idem 19-5-1572
Ariaen Jansz. Vermaet transporteert aan zijn broer Pieter Jansz. Vermaet 2 morgen en een half hont land gelegen achter Jan Berntsz. in Tienhoven gemeen met Cornelis Gerritsz. zijn zwager, strekkende van Jan Berntsz. zijn dwarssloot zuidw tot de Tiendweg toe, oostw Jan Berntsz. en westw Dirck Erstensz, tot Schoonhoeven.

Johan Jan Berntsz (de Jonge) huwde op de leeftijd van 25 jaar ong. 1555 met Gheertgen Pieter Adriaensdr. Gheertgen Pieter Adriaensdr is overleden te Tienhoven na 1569.

Testament van Geertken Pieter Adriaensdr (14-8-1569). Zij lijftocht haar man en geeft hem het beheer over haar goederen en de voogdij over hun kinderen. ... dier tijt ten huyse van Johan Jans Berntsz. duer begheren en spreecken van Jan Jansz. voorn sijn huysvrou mit (?) enige cranckheyden beladen sijnde int openbaer voir die ghemene nabueren van Tienhoven ten huyse seynde ende so heeft Johan Jan Berntsz. verlaeten en kwijtgescholden Gheertgen Pieter Adriaensdr sijn echt huysvrouw van sijnder momberschap ende voogdije, die hij over haer hadde en stond voor ons gerecht voorn ende verk(?) dat Heilig Sacrament vrij ende los ende heeft selve Geertgen voorn mit haren vrijen wille, ende oeck haren gecoren voechts hant Jan Jansz. Buerman, die sij voor den gerechte begheerde...

Zij kregen de volgende kinderen:
9i.
Claes Jan Berntsz (~1552-1620)
10ii.
Pieter Jan Berntsz (~1553-<1608)
iii.
Bernard Jansz.
Geboren ong. 1555. Bernard Jansz is overleden ong. 1625.

Bernard Jansz heeft in maart 1609 met Aert Jansz. Cuyper en Hendrick Michielsz de hennipwerf van Cornelis Sandersz aan de Zouwendijk gezamenlijk gedeeld en daarbij het zuidelijk deel geloot. (Verklaring opgesteld 28-1-1612).
In 1611 krijgt hij een nog een derde deel van een hennipwerf met griendinge aan de Zouwendijk (aan de noordzijde van de wiel) van Cornelis Jansz. in de Findert en Floertie zijn huisvrouw. Daarbij ook een derde deel van 7 morgen zouwenland in de oude Zouwen reeds oostwaarts grenzend aan een perceel in eigen gebruik.
In 1612 is Bernard Jansz blijkens een schuldverklaring woonachtig aan de Zouwendijk.
Ook in 1614 leent hij gelden uit en in 1615 en 1618 treedt hij op als schepen van Meerkerk.
Er is vastgelegd in 1619 dat Bernard Jansz. er van wordt beschuldigd, dat hij de heemraad Jan Rijckens uitgescholden heeft.

Bernard staat op 20-5-1613 borg voor zijn broer Jan Jan Bernards (de jonge): “Heymen Aelbertsz. (borg Berrent Jansz.) transporteert aan Jan Jan Berrentsz. de jonge te Tienhoven 2 morgen land in Meystervelt, oostw de erfgenamen van Gijsbert Adriaensz. Verduyn en westw de erfgenamen van Cornelis Bijlen.”

Op 1-7-1620 wordt zijn zoon Jan Bernards vermeld bij leenoverdracht (zie onder).
Bernard Jansz. machtigt zijn zoon Jan Berrentsz. op 20-9-1624 om voor hem te procederen in Willige Langerak.
Mogelijk is hij daarna overleden want bij de doop van zijn eerste kleinkind in 1626 Barend Philips, is zoon Jan Bernards aanwezig.

Blijkens een verklaring uit 1616 is Bernard getrouwd geweest met Margriet Philips. Haar moeder is een zuster van de broers Willem en Aert Jansz Cuyper. Mogelijk zijn ze getrouwd rond 1585. Dat jaar valt vindt de verwerving plaats van een leen van 4 morgen aan de oude zijdwinde bij overdracht op 8-8-1585 door Willem Jansz (in de Fijnaart) die dit zelf verkregen had bij overlijden van zijn vader Jan Willemsz in 1582. Op zijn beurt draagt Bernard dit op 1-7-1620 over aan zijn zoon Jan Bernardsz. Bij diens overlijden, gemeld op 8-5-1638 gaat het over naar diens zuster Prijske. (Leen Vianen 100A)
Bernard heeft meer grond: Haestervelt (noord-west van Meerkerk) en een kamp bij de Meesterveldse wetering wat blijkt door de vermelding als buur (lenen Vianen 79B en 82)

Vanuit Bernard Jansz is er geen directe verwijzing naar de zoons: Philips, Thomas en Adriaen.

1-6-1616 : Berent Jansz. wil niet, dat er nog meer grond van zijn land gehaald wordt door o.a. schout en heemraden van Giessendam, Giessen-Oudekerk. Hij vraagt schadevergoeding.

13-6-1616 : Berrent Jansz., getr. geweest met zalgr. Margriet Philips, bij wie hij vier (!) kinderen had, heeft in de ziekte van zijn vrouw met haar gemaakt voor nu en ten eeuwige dage de gezamelijke kinderen van Aerdt Jansz. Cuyper, die hij heeft bij zijn eerste vrouw Stijntie en zijn tegenwoordige vrouw Hermenti een huis en hofstede, waar hij Cuyper tegenwoordig op woont 'en bij hem Berrent Jansz. bij decreet gecoft heeft'. Deze making is geschied ten aanhoren van Aeltje Heymensdr. hvr. van Gerrit Cornelisz., die ter selver tijt present was.


Bernard Jansz huwde met Grietgen Philipsdr, dochter van Philips & (Prijske?) Jansdr Cuyper (-<1595). Grietgen Philipsdr is overleden te Meerkerk voor 1616.

De HG-meesters van Meerkerk voor Grietgen Philipsdr., huisvrouw van Berndt Jansz , mede-erfgenaam bij representatie van haar moeder van Mergreta Jansdr. haer moije en Berndt Jansz., pp. voor Willem Jansz., won. op de (finert?) en Aert Jansz. zijn broer, erfgenamen van Jan Willemsz. Cuyper, die mede-erfgenaam was van Willem Jansz. Cuyper en bij representatie van deselve erfgenaam van Grietgen Jans, mitsgaders nog Jan Jansz. en Peter Jansz., de drie kinderen en erfgenamen van Jan de Rije, haar zalgr. vader, mitsgaders Herman Willemsz., erfgenaam van Aeltgen Jans, t'samen erfgenamen van Sophia en Aeltgen Jans mede erfgenamen van Mergreta Jans voors., eisers, contra Cors en Peter Dircxsz. en alle anderen die (hier?) die landen inden eysch verhaelt willen verantwoorden, gedaagden, idem 15-10-1595.

11iv.
v.
Willemke Jansdr.
Willemke Jansdr is overleden te Ameide voor 1599.
Eerdere · Volgende
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page