Derde generatie
Derde generatie
4. Bernard (Beernt) van Oversloot (Jan Jansz2, Jan Sibrandsz1). Geboren ong. 1420. Bernard (Beernt) is overleden te Ameide.

Bernard van Oversloot en Aleid zijn vrouw bewonen vanaf 21-6-1451 in Ameide aan de Voorstraat ten oosten van de haven een huis en hofstede (Vianen leen 32).

Beiden, en de daarop volgende drie generaties, komen voor in de leggers van de kerkfabriek van Ameide . (Bron: B.J. van Es - LEGGER VAN DE BEZITTINGEN VAN DE KERKFABRIEK VAN AMEIDE EN DE ARMEN, TEVENS LEGGER VAN MEMORIERENTEN (1481-1599). De itemsnummers tussen haken verwijzen hiernaar). De legger is per straat en een 2e katern is in de vorm van een maandkalender. Hierbij ontbreken helaas jaartallen.

“Opten vierden dach in octobri sterf Beernt van Oversloot. Ende heeft besproken uut een hofstede ende boomgaerd ghelegen opten weerdt, westwaert naest ghelegen Jan Vermaet ende oestwaert Lambert Peterss, voer sijn memori enen beyers gulden sjaers. Van welcken die pastoer sal bueren [sic], die coster II 1/2 stuver ende dat ander die kerc voer dat belichten.” (176)

“Op Alre Kiner dach (28-12) sterf Alit Beernts wijf van Oversloot ende heeft besproken voer her memorie een koe.” (202)

Bernard (Beernt) huwde met Aleid (Alijt). Aleid (Alijt) is overleden te Ameide.

Zij kregen de volgende kinderen:
5i.
ii.
Dirc Beerntss.


“Opten twaleften dach deser maent (Februaius) sterf Dirc Beerntss. Ende heeft besproken voer sijn memori der kerc negen stuver sjaers. Ende sal hiervoer belichten mit vijf keersen, den pastoer twee stuver, den kosten 1stuiver. Uut ses mergen lants ghelegen op Zevenhoeven, noerwaert naest ghelegen Claes Peterss, zuywaerts Claes Engbertss.” (141).

Uit opbrengst van (nagelaten) landerijen wordt de memorierente betaald: “Uut sess mergen lants ghelegen op Zevenhoeven die Albert Dircs Beerntss behoren, besette Jan Voppenz ende Truyde sijn wijf XX s. (89) en “Uut dat selve lant besette Dirck Beerntss voer sijn ewige memorie XII stuver sjaers als in der memorirenten ghescreven is” (90)
iii.
Claes Beerntss.


Eind 15e-eeuw is er een vermelding van Claes Beerntss als plaatsvervanger van de pastoor te Ameide als de memorierente wordt gedaan ter nagedachtenis aan Dirck Alaertsz ende Wijffen zijn wijf op Sinte Michiels dach. “Ende is ghesciet voer heer Claes Beerntss vicureit, den coster ende den twee kercmeysters ter Amey” (170)
Eerdere · Volgende
gemaakt op 27 jan 2021
terug naar Home Page