Vierde generatie (vervolg)
Vierde generatie (vervolg)
Kinderen van: Jan Tollin (3)
5. Jan (Janne, Tollin de Bastaard) de Borchgrave (Jan Tollin3, Philips2, Wouter1). Geboren ong. 1345. Jan (Janne, Tollin de Bastaard) is overleden ong. 1403.

Jan bezit vanaf 1392-1394 gronden gelegen aan het goed Ten Brouke te Hofstade (nabij Aalst). Poorter van Gent.

Jan (Janne, Tollin de Bastaard) huwde (eerste relatie) met Claren Bockaert, dochter van Jan Bockaert.

1404, 14 mei - De schepenen doen uitspraak in het geschil tussen Janne den Cnorre aan de ene zijde en Matthijse vanden Boegaerd, voogd voor zijn vrouw Claren Boccaerde, weduwe van Jan Borchgraven en Jan Colmanne voogd voor Adewiinen Borchgraven, erfgenamen van de voornoemde Jan Borchgraven, poorter van Gent, aan de andere zíjde. Janne den Cnorre beweert bepaalde gronden te Hofstade gekocht te hebben en bewijst dit met brieven van de schepenen van Gent en van de baljuw en de schepenen van Hofstade. Hij kocht deze gronden van Arend den Pottre, die ze erfde van Goessin de Pottre, zijn vader, Mergriete de potter en Claise de Coc. De andere partij beweert dat Jan Borchgraven ze van dezelfde persoon gekocht heeft en reeds 10 of 12 jaar in gebruik had. Maar dat Jan Borchgraven er niet wettelijk in bevestigd werd omdat buitenpoorters geen gronden mochten bezitten. De schepenen stellen de erfgenamen van Jan in het gelijk.4
1404, juli 28 -Matthijs vanden Boemgaercden, als man en voogd van Claren Boccaerde, weduwe van Janne den Borchgraven en voor Janne Coolman, man en voogd van Adewijnen Borchgraven, fa. Jan, erfgename van haar vader is voor de schepenen gekomen. Hij heeft vroeger reeds de rechten van Adewijnen overgekocht, maar is nu in een geschil met Jan de Knorre en Arend de Pottre. Jan Borchgraven heeft vroeger bezittingen gekocht van Goessine de Pottre en Mergriete de Pottre, vrouw van Claise den Koc. De overeenkomst is dat Matthijs 1 dachwant en 14 roeden grond houdt gelegen op de Middermuelenkouter. Jan de Knorre krijgt een hofstede te Middermuelen, en een stuk grond ernaast op de Overmuelenkouter en 30 roeden grond, gelegen op Baerdenbrugghe, achter Kallen Lauwers.5
1405, 9 maart - Matthijs van den Boemgaerde en Clare, fa. Jan Bockaert, zijn echtgenote, verkopen hun recht in het goed "Ten Brouke" gelegen te Hofstade, aan Vincente Inghel. Verder werd overeengekomen dat de verkopers moeten instaan voor de betaling van de gevolgen van het recht dat Jan Muenc heeft verkregen op het landgoed door de wisselíng van 1 dagwant en 14 roeden land met Jan den Borchgrave. De verkopers hebben voorts nog recht op de achterstallige pacht die aan het landgoed verbonden is.6


Kinderen:
i.
Mergriete de Borchgrave.
Mergriete is overleden voor 1404. Beroep: kloosterzuster in de Adbij Ten Roosen nabij Aalst.

1404, oktober 22 - De schepenen van de Keure beslissen dat Lodewycke van den Berghe, als echtgenoot en wettelijke voogd van Lisbetten Acharis, 5 lb. 10 s. gro. tourn. zal moeten betalen aan Janne Coolmanne, aIs echtgenoot en wettelijke vooqd van Adewijnen de Borchgrave, ter compensatie en ter afsluiting van de helft van een lijfrente van 2 lb. gro. tourn. per jaar die Jan de Borchgrave eertijds kocht van Gillisse den Cupere, de eerste echtgenoot van Lisbetten Acharis, ten bate van zijn dochter Mergriete, kloosterzuster in de abdij Ten Roosen in het Land van Aalst, die deze rente d.m.v. haar testament heeft overgedragen aan haar zuster Adewijnen. De andere helft van de lijfrente zal door de rechthebbenden moeten worden vervolgd op de erfgenamen van Gillisse den Cupere.7
ii.
Adewijf de Borchgrave.


1403, 17 nov - De schepenen veroordelen Jan den Vremden tot het betalen van 2 lb. 10 s. gro. aan Adewijnen Tollins, fa. Jan, alias de Borchgrave om haar schadeloos te stellen ten opzichte van de "lombaerde" van Geraardsbergen. 9 juli 1406: alles is voldaan.8
1404, 11 juni - De gronden gelegen aan het goed ten Brouke in de parochíe Hofstade, die Clare Boccaerde, weduwe van Jan Borchqraven en vrouw van Matthiis vanden Boemgaerde vroeger verkocht aan Adewiinen Borchgraven, fa. Jan, voor 16 lb. gro. zijn voor hetzelfde bedrag door-verkocht aan Vincent Inghel.9
1404, 11 juni - Adewijne Borchgraven, fa. Jan, vrouw van Jan Coelmans erkent dat zij vroeger aan Claren Boccaerde, weduwe van haar vader alle rechten verkocht heeft die zij als erfenis had, op de twee gronden met gebouwen, gelegen in de parochie Hofstade, bij de kerk één stuk meers in de parochie Gijzegem, 1/2 bunder groot, bij het goed van Clais van Munte en vroeger toebehorend aan Willem Boccaerds. Dit alles werd verkocht voor 4 lb. gro. Eveneens verkoopt zij haar rechten op de qronden die Jan Borchgrave kocht van Goessine den Pottre, Clais den Koc en Mergriete de Pottre, vrouw van Clais.10
1404, 6 sept - Jan Coolman en Adewijf sBorchgraven, zijn echtgenote, erkennen 2 lb. 18 s. gro. tourn. schuldig te zijn aan Janne Poulmanne.11
1405 november 28 3- Jan Coelman wettelijke voogd en echtgenoot van jonkvrouw Adewijke Tollins, fa. Jan Tollins alias de Borchgrave, scheldt Zegher van Ghend, ridder, alle schulden kwijt die hij moest betalen aan Jan Tollins.12
1406 (n.s.) februari 13- Schepenen veroordelen Jan Coelmanne, pijper, om 16 s. 6 d. gr. te betalen aan Gheerard van der Brouke.13
1406 juli 14- Jonkvrouw Adewijf, dochter van Jan Borchgrave alias Tollin de Bastaard en Jan Coolman, haar wettige echtgenoot, erkennen dat Vincent Inghel zijn schulden aan hen betaald heeft. Dit bedrag was Vincent voorn. hen schuldig voor de aankoop van het goed "ten Broeke", gelegen in Hofstade.14
1408, april 2 -Jan Coolmanspipe en zijn vrouw Adelwijf Borghgraven zijn schuldig aan Jonkvrouw Angneesen, weduwe van Claís Janssoon, de som van 3 1b. 12 s. gro. torn. voor geleend geld.15


Adewijf huwde met Jan Coelman. Beroep: pijper.

Eerdere · Volgende
gemaakt op 12-2-2020
terug naar Home Page